top of page

WELKOM .......

Doel van deze pagina is u als omwonende te informeren over onze beoogde (her)ontwikkeling in het "Stadshart Zuidwest" op locatie Middenwaard 43 e.o te Heerhugowaard en de eerste verkenningen hierin. 

Ook stellen wij de huidige deelnemers aan dit project aan u voor, en proberen wij een antwoord te geven op vragen die vast in u opkomen (om direct naar de Veelgestelde Vragen te gaan klikt u hier).

Wij nodigen u daarnaast van harte uit om uw mening, opmerkingen en/of ideeën aan ons kenbaar te maken via het feedbackformulier

Building Plans

INFORMEREN EN MEEDENKEN

Building Under Construction 3

DOELSTELLING

Wooden Kitchen

POSITIEVE HOUDING

Stadshart.
Wonen en werken

Het Stadshart - het gebied dat is gelegen tussen de Westtangent, de Zuidtangent, de Middenweg, Diamant en Robijn - is dé plek om verder te bouwen aan een veilige, gezonde, levendige en eigentijdse leefomgeving. Maar het is ook een intensief gebruikte plek, waar veel verschillende belangen van bewoners, ondernemers, eigenaren en bezoekers samen komen. En waar samenwerking soms cruciaal is om een stap verder te komen, bijvoorbeeld als het gaat om parkeeroplossingen.

Ontmoeten. Verblijven.

De doelstelling van de gemeente Dijk en Waard is de komende jaren verder te bouwen aan een hoogwaardig stedelijk gebied waar voorzieningen, wonen en werken elkaar onderling versterken en bebouwing en de openbare ruimte een aantrekkelijk, levendig en uitnodigend gebied vormen. 
De openbare ruimte van het Stadshart is de huiskamer van Dijk en Waard, de plek waar mensen elkaar ontmoeten en ontspannen.

Positieve houding.
Gemeente Dijk en Waard

De uitstraling van de zijde van de Zuidtangent verdient aandacht en ook de entrees van het winkelcentrum zijn niet uitnodigend genoeg. Daarbij is het met de versnelde opkomst van het online winkelen voor de hand liggend dat een compacter winkelcentrum in de toekomst wenselijk is om het levendig en vitaal te houden. Dit heeft als gevolg dat gedeeltelijke herontwikkeling met bijvoorbeeld wonen in beeld gaat komen.

1907 Middenwaard participatie: Diensten
Stadshart overview
1907 Middenwaard participatie: Ontwikkelingen

IN DE MEDIA ...

2023 Heerhugowaard

" vrijdag 21 juli 2023 Regio 5 Tot die tijd wordt nog volop aan de weg, die dan ruim een jaar onder handen is genomen, gewerkt. De laatste puntjes worden op de i gezet. Boskalis is hoofdaannemer van dit project met een prijskaartje van 50 miljoen euro in opdracht van de provincie Noord-Holland. 3D-bruggen Zo zullen tussen 31 juli en 7 augustus door aannemer DonkerGroen bomen en struiken worden geplant langs de 80-kilometerweg.Ookworden nieuwe 3D-betongeprinte fietsbruggen geplaatst. De N243 en Noordervaart zijn van 4 augustus (20 uur) tot 7 augustus (5 uur)tussen Omval bijAlkmaar en de rotonde bij de Middenweg in Noordbeemster afgesloten. De kruisingen van de N243 met de Molendijk, Westdijk, Jisperweg en Middenweg zijn welte gebruiken.Doorgaand autoverkeer wordt omgeleid via de N194, N242 en N244. In het laatste weekend voor de openstelling worden de fietsbruggen met speciale vrachtwagens voor zwaar materiaal vervoerd vanaf de Noordervaart naar de locaties waar ze moeten komen te liggen: over Beemsterringvaart, Vrouwensloot en Jispersloot. Het fietspad langs de N243 is voor de werkzaamheden aan de fietsbruggen tot en met 20 september dicht. Dit gedeelte van het project wordt uitgevoerd door BAM Infra. Er komt er in een later stadium ook een fietsbrug over de Voordijksloot. Zes rotondes De N243 is compleet vernieuwd, heeft nieuw asfalt gekregen, is verbreed en voorzien van in totaal zes rotondes.Bij de rotonde bij Stompetoren moet nog een oplossing worden gezocht: de rijbaan is daar te smal voor trekkers. Doel van de opknapbeurt is om de verkeersveiligheid en doorstroming te verbeteren. Van onze verslaggever Opgeknapte N243 blijft week langer dicht Asfalt wordt gestort. FOTO PROVINCIE NOORD-HOLLAND Alkmaar ! De N243/Schermerhornerweg tussen Alkmaar en Avenhorn gaat op maandag 7 augustus weer volledig open voor autoverkeer. Dat is een week later dan waarvan tot dusverre in de planning uit werd gegaan. De Heerhugowaardse ontwikkelaars Belle-Vue Wonen en Bot Bouw zijn al enkele jaren bezig met het maken van plannen voor zowel het gebied achter theaterCool- datin de volksmond ook wel ’Klein België’ wordt genoemd - als aan de overzijde van de Middenweg, naast het Huygens College.Een terrein dat nu nog in eigendom is van de gemeente. Eind vorig jaar besloot het college de plannen te onderwerpen aan een haalbaarheidsonderzoek. Nu zet het college een volgende stap door perspectief aan de zorgaanbieders dat ze op termijn naar een nieuw te bouwen zorggebouw te kunnen verhuizen. Huisartsen Het gaat onder meer om de praktijken die zich bevinden in het pand van de stichting Medisch Centrum Middenwaard. Het gaat dan onder meer om twee huisartsenpraktijken.Maar ook deACNapotheek zou het nieuwe zorggebouw willen betrekken. Het behouden van de eerstelijnszorgfuncties inhet Stadshart is voor het college een belangrijk argument om de nieuwe huisvesting mogelijk te maken. Op de huidige plek zitten de aanbieders verspreid over verschillende slecht onderhouden gebouwen en de vrees bestaat dat de zorgaanbieders wegtrekken als er niets wordt gedaan. Door het voornemen om verplaatsing naar het perceel naast het Huygenscollege mogelijk te maken, kunnen de ontwikkelaars hun plannen voor het gebied achter het theater uitwerken in samenspraak met de gemeente. Ontwikkelaar Danny Diemeer van Belle-Vue Wonen liet eerder aan deze krant weten dat er potentie is om te zorgen voor kwalitatieve verbetering van het gebied én circa 180 appartementen voor starters en senioren toe te voegen. De gemeente wil wel regie houden op het proces. Om te komen tot een samenhangend plan dat goed aansluit op de directe omgeving (bijvoorbeeld Middenwaard, red.) en de andere plannen voor het Stadshart, schakelt de gemeente het bureau Kuiper Compagnons in om te zorgen voor een ruimtelijke visie en stedenbouwkundige uitwerkingen. Volgens de gemeente is herontwikkeling van het gebied alleen mogelijk als alle panden worden gesloopt. De ontwikkelaars geven aan dat nog niet met alle partijen bindende afspraken zijn gemaakt. Verder zullen de plannen moeten voldoen aan de parkeernormen. Plek voor huisartsen en andere zorgaanbieders in ’Klein België’ Roel van Leeuwen De herontwikkeling van ’Klein België’ in Heerhugowaard komt weer een stap dichterbij. ARCHIEFFOTO JJFOTO.NL / JAN JONG Heerhugowaard ! Een deel van het perceel naast het Huygens College in Heerhugowaard wordt gereserveerd voor een gebouw voor de eerstelijns zorgaanbieders die in Stadshart Zuidwest - in het gebied naast winkelcentrum Middenwaard - gevestigd zijn. Het gaat om een belangrijke stapindeherontwikkeling van het gebied. Belangrijke stap richting herontwikkeling De omleidingen. ILLUSTRATIE PROVINCIE


Samenwerkingspartner Belle-Vue Wonen is actief sinds 2014 en ontwikkelt en realiseert duurzame en energievriendelijke woningen. Met name in Heerhugowaard heeft het bedrijf veel woningen gerealiseerd, maar ook in Emmen en Loppersum zijn projecten uitgevoerd. 

1907 Middenwaard participatie: Tekst

VEELGESTELDE VRAGEN

Wij kunnen ons voorstellen dat u veel vragen heeft over de beoogde ontwikkeling. Met onderstaande opsomming proberen wij enkele daarvan al te beantwoorden. Maar uiteraard hechten wij ook veel waarde aan uw mening als toekomstige buurtbewoner of heeft u goede ideeën waar wij nog rekening mee kunnen houden. Verderop op de pagina kunt u ons via het feedbackformulier laten weten welke vragen, opmerkingen of ideeën u heeft die niet worden behandeld op deze website.

1907 Middenwaard participatie: Veelgestelde vragen

TOTSTANDKOMING

De Woongroep WIJ heeft Belle-Vue Wonen benaderd om te voorzien in een nieuw wooncomplex van 48 appartementen in twee woontorens van elk vijf bouwlagen, zowel koop als huur, waar 55 plussers middels een gemeenschappelijke ruimte elkaar kunnen ontmoeten.

PRINCIPEVERZOEK

Belle-Vue Wonen heeft bij de gemeente Velsen een ruimtelijk initiatief ingediend voor deze ontwikkeling op de locatie Kruisberglaan/Wouwenkoplaan. Het initiatief is getoetst aan de Structuurvisie Velsen en de gemeente heeft aangegeven een positieve grondhouding in te nemen ten aanzien van de beoogde ontwikkeling op deze locatie.

PROCEDURE

Het plan past niet binnen het huidige bestemmingsplan. Er is een procedure noodzakelijk om af te wijken van het bestemmingsplan. De gemeente heeft nog geen besluit genomen over het uitvoeren van dit initiatief. Voordat er een besluit wordt genomen volgen nog verschillende stappen, waaronder een participatietraject door de initiatiefnemer. De uitkomsten van dit participatietraject worden meegewogen.

SITUERING GEBOUWEN

De kavel waarop de ontwikkeling zal plaatsvinden werd voorheen 'bewoond' door een gymzaal, en is nu in gebruik als tijdelijke uitlaatplek voor honden. De toekomstige situering van de gebouwen heeft in overleg met de architect plaatsgevonden en de gemeente Velsen heeft zich hier positief over uitgesproken.

BUITENRUIMTE

Ten aanzien van de inrichting van de buitenruimte zal er de nodige aandacht zijn voor het parkeren en de groenvoorziening. Uitgangspunt voor het parkeren is dat er net zoveel parkeerplaatsen worden aangelegd als er appartementen worden gebouwd. Deze parkeerplaatsen worden toebedeeld aan de te realiseren appartementen en zijn niet openbaar.

De groenvoorziening zal passend zijn voor het duingebied. Het plangebied ligt aan de rand van de duinen van het Zuid-Kennemerland. Een gebied met een hoge biodiversiteit waar rekening mee gehouden wordt bij de inrichting, met als doel de grens tussen natuur en de bebouwde omgeving te vervagen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld bloemrijk grasland in combinatie met ruigte en fluweel.

FLORA & FAUNA

Ten behoeve van de te volgen procedure en/of de aanvraag omgevingsvergunning is een flora en fauna onderzoek uitgevoerd. Eventuele effecten van de voorgenomen activiteiten op mogelijk beschermde waarden in het gebied zijn in beeld gebracht. Aanvullend is advies uitgebracht over het 'natuur inclusief' maken van de twee gebouwen en het inrichten van het omliggende terrein in harmonie met de omgeving en het inrichten van het omliggende terrein in harmonie met de omgeving en aangrenzende Natura2000 gebied. 


De conclusie van het onderzoek is dat er vanuit de Wet Natuurbescherming (onderdeel soortenbescherming) geen belemmeringen zijn voor het uitvoeren van de plannen ter plaatse. De geadviseerde voorzorgsmaatregelen worden getroffen en er wordt in de planning rekening gehouden met de aangetroffen fauna.

BOUWTIJD

De bouwtijd van deze ontwikkeling zal circa 1,5 jaar in beslag nemen en de verkeersontwikkeling zal vanaf de Kruisberglaan via de Wouwenkoplaan plaatsvinden. Het bouwverkeer zal in hoofdzaak op de eigen kavel parkeren. Te allen tijde zal er voor gezorgd worden dat de verkeersveiligheid niet in het geding is.

TOEWIJZING

Uitgangspunt van de ontwikkeling is het realiseren van 16 koopappartementen en 32 huurappartementen in het sociale en middensegment.

De toewijzing van de appartementen zal in eerste termijn plaatsvinden binnen het ledenbestand van en door de Woongroep WIJ. Mochten niet alle appartementen toegewezen worden zal dit in tweede termijn in de openbaarheid gebracht worden zodat andere belangstellenden zich kunnen melden.

GEEF ONS FEEDBACK

Graag ontvangen wij uw reactie op de voorgenomen ontwikkeling, en/of uw vragen / opmerkingen / ideeën binnen 3 weken na ontvangst van de uitnodiging. Wij verzamelen de feedback en streven ernaar deze eveneens binnen 3 weken te verwerken op de website. Uiteraard worden uw gegevens overeenkomstig de AVG behandeld. Feedbackformulieren met anonieme of onjuiste gegevens worden niet in behandeling genomen. Dit  is niet overeenkomstig de opzet en werkwijze van participatie.

Bedankt voor de inzending!

1907 Middenwaard participatie: Feedback formulier
bottom of page