top of page

WELKOM .......

Welkom bij project Wouwenkoplaan (Kruisberglaan) te IJmuiden. Doel van deze pagina is u als omwonende te informeren over de beoogde ontwikkeling. U treft hier een digitale presentatie van de plannen rondom het initiatief van Woongroep WIJ, dat door de gemeente Velsen positief is ontvangen en door Belle-Vue Wonen verder wordt ontwikkeld. Ook stellen wij de huidige deelnemers aan dit project aan u voor, en proberen wij een antwoord te geven op vragen die vast in u opkomen (om direct naar de Veelgestelde Vragen te gaan klikt u hier).

Wij nodigen u daarnaast van harte uit om uw mening, opmerkingen en/of ideeën aan ons kenbaar te maken via het feedbackformulier

Building Plans

INITIATIEFNEMER

WOONGROEP WIJ

Wooden Kitchen

GEMEENTE VELSEN

Building Under Construction 3

ONTWIKKELAAR

EXPLOITANT

BELLE-VUE

Anders leven. Anders wonen.

Anders leven. Anders wonen. Samen in zelfstandigheid met elkaar en voor elkaar. Dit betekent dat we allen een eigen appartement hebben maar dat we net iets meer voor elkaar willen betekenen.
Elkaar activeren op culinair, cultureel en maatschappelijk gebied en dat op sociaal stimulerende wijze tot uiting brengen.

Klik voor het visiedocument

Positieve houding.

Gemeente Velsen staat in principe positief tegenover het initiatief van Woongroep WIJ om een woongroep te realiseren in IJmuiden voor mensen van 55 jaar en ouder. Dit plan sluit aan bij de gemeentelijke ambities om mogelijkheden te bieden waardoor ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen.  Daarnaast zal dit initiatief de doorstroming binnen de Velsense woningmarkt bevorderen.

Ontwerpen. Ontwikkelen.
Realiseren. Exploiteren.

Belle-Vue Wonen is door Woongroep WIJ enthousiast gemaakt om mee te denken over de verwezenlijking van hun ideeën. Belle-Vue zal zowel de ontwikkeling en realisatie van een nieuw wooncomplex van 48 appartementen in twee woontorens van elk vijf bouwlagen als de de exploitatie van de huurwoningen op zich nemen.

Wouwenkoplaan

SCHETSONTWERP 

INITIATIEFFASE

IN DE MEDIA ...

2021 IJmuiden

Vastgoedontwikkelaar Belle-Vue Wonen heeft een plan ingediend voor het bouwen van een nieuw wooncomplex aan de Wouwenkoplaan. Op een braakliggend stuk grond, waar nu buurtbewoners hun hond uitlaten, moeten twee woontorens van elk vier verdiepingen gaan verrijzen. De beoogde twee torens moeten door middel van een gemeenschappelijke ruimte met elkaar verbonden worden.


Met het indienen van het bouwplan bij de gemeente Velsen komt het realiseren van de nieuwe woongroep WIJ in een stroomversnelling terecht. Al vier jaar wordt door woongroep WIJ met de gemeente gesproken over een mogelijke bouwlocatie. Een groep 55-plussers, afkomstig uit alle geledingen van de samenleving, wil op deze manier een woonvorm creëren waarbij iedereen zelfstandig woont, maar wel samen optrekt en elkaar waar mogelijk ondersteunt. Voor het bereiken van dit doel is een vereniging opgericht, die aangesloten is bij de landelijke vereniging gemeenschappelijk wonen voor ouderen. Iedereen van 55 jaar en ouder die ook belangstelling heeft voor dit nieuwe project, kan zich via www.woongroepwij.nl op de hoogte stellen van het laatste nieuws.


Volgens het plan krijgen alle toekomstige bewoners een eigen appartement, dat kan zowel een sociaal huurappartement als een koopwoning zijn. De  huurappartementen zijn driekamerwoningen met een keuken, toilet, douche en balkon. De indeling van de koopappartementen is nog niet bekend. De gemeenschappelijke ruimte zal zowel vanuit het pand zelf als van buitenaf toegankelijk zijn. Verder is het concept vooral gebaseerd op het sociale aspect van deze woonvorm. ,,In groepswonen hebben we aandacht voor elkaar. We nemen de tijd om een praatje te maken en zo nodig een handje te helpen’’, laat de vereniging weten. Het is echter nadrukkelijk niet de bedoeling dat deze burenzorg de noodzakelijke professionele zorg moet gaan vervangen.


Samenwerkingspartner Belle-Vue Wonen is actief sinds 2014 en ontwikkelt en realiseert duurzame en energievriendelijke woningen. Met name in Heerhugowaard heeft het bedrijf veel woningen gerealiseerd, maar ook in Emmen en Loppersum zijn projecten uitgevoerd. 

VEELGESTELDE VRAGEN

Wij kunnen ons voorstellen dat u veel vragen heeft over de beoogde ontwikkeling. Met onderstaande opsomming proberen wij enkele daarvan al te beantwoorden. Maar uiteraard hechten wij ook veel waarde aan uw mening als toekomstige buurtbewoner of heeft u goede ideeën waar wij nog rekening mee kunnen houden. Verderop op de pagina kunt u ons via het feedbackformulier laten weten welke vragen, opmerkingen of ideeën u heeft die niet worden behandeld op deze website.

1911Wouwenkoplaan: Veelgestelde vragen

TOTSTANDKOMING

De Woongroep WIJ heeft Belle-Vue Wonen benaderd om te voorzien in een nieuw wooncomplex van 48 appartementen in twee woontorens van elk vijf bouwlagen, zowel koop als huur, waar 55 plussers middels een gemeenschappelijke ruimte elkaar kunnen ontmoeten.

PRINCIPEVERZOEK

Belle-Vue Wonen heeft bij de gemeente Velsen een ruimtelijk initiatief ingediend voor deze ontwikkeling op de locatie Kruisberglaan/Wouwenkoplaan. Het initiatief is getoetst aan de Structuurvisie Velsen en de gemeente heeft aangegeven een positieve grondhouding in te nemen ten aanzien van de beoogde ontwikkeling op deze locatie.

PROCEDURE

Het plan past niet binnen het huidige bestemmingsplan. Er is een procedure noodzakelijk om af te wijken van het bestemmingsplan. De gemeente heeft nog geen besluit genomen over het uitvoeren van dit initiatief. Voordat er een besluit wordt genomen volgen nog verschillende stappen, waaronder een participatietraject door de initiatiefnemer. De uitkomsten van dit participatietraject worden meegewogen.

SITUERING GEBOUWEN

De kavel waarop de ontwikkeling zal plaatsvinden werd voorheen 'bewoond' door een gymzaal, en is nu in gebruik als tijdelijke uitlaatplek voor honden. De toekomstige situering van de gebouwen heeft in overleg met de architect plaatsgevonden en de gemeente Velsen heeft zich hier positief over uitgesproken.

BUITENRUIMTE

Ten aanzien van de inrichting van de buitenruimte zal er de nodige aandacht zijn voor het parkeren en de groenvoorziening. Uitgangspunt voor het parkeren is dat er net zoveel parkeerplaatsen worden aangelegd als er appartementen worden gebouwd. Deze parkeerplaatsen worden toebedeeld aan de te realiseren appartementen en zijn niet openbaar.

De groenvoorziening zal passend zijn voor het duingebied. Het plangebied ligt aan de rand van de duinen van het Zuid-Kennemerland. Een gebied met een hoge biodiversiteit waar rekening mee gehouden wordt bij de inrichting, met als doel de grens tussen natuur en de bebouwde omgeving te vervagen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld bloemrijk grasland in combinatie met ruigte en fluweel.

FLORA & FAUNA

Ten behoeve van de te volgen procedure en/of de aanvraag omgevingsvergunning is een flora en fauna onderzoek uitgevoerd. Eventuele effecten van de voorgenomen activiteiten op mogelijk beschermde waarden in het gebied zijn in beeld gebracht. Aanvullend is advies uitgebracht over het 'natuur inclusief' maken van de twee gebouwen en het inrichten van het omliggende terrein in harmonie met de omgeving en het inrichten van het omliggende terrein in harmonie met de omgeving en aangrenzende Natura2000 gebied. 


De conclusie van het onderzoek is dat er vanuit de Wet Natuurbescherming (onderdeel soortenbescherming) geen belemmeringen zijn voor het uitvoeren van de plannen ter plaatse. De geadviseerde voorzorgsmaatregelen worden getroffen en er wordt in de planning rekening gehouden met de aangetroffen fauna.

BOUWTIJD

De bouwtijd van deze ontwikkeling zal circa 1,5 jaar in beslag nemen en de verkeersontwikkeling zal vanaf de Kruisberglaan via de Wouwenkoplaan plaatsvinden. Het bouwverkeer zal in hoofdzaak op de eigen kavel parkeren. Te allen tijde zal er voor gezorgd worden dat de verkeersveiligheid niet in het geding is.

TOEWIJZING

Uitgangspunt van de ontwikkeling is het realiseren van 16 koopappartementen en 32 huurappartementen in het sociale en middensegment.

De toewijzing van de appartementen zal in eerste termijn plaatsvinden binnen het ledenbestand van en door de Woongroep WIJ. Mochten niet alle appartementen toegewezen worden zal dit in tweede termijn in de openbaarheid gebracht worden zodat andere belangstellenden zich kunnen melden.

GEEF ONS FEEDBACK

Graag ontvangen wij uw reactie op de voorgenomen ontwikkeling, en/of uw vragen / opmerkingen / ideeën binnen 3 weken na ontvangst van de uitnodiging. Wij verzamelen de feedback en streven ernaar deze eveneens binnen 3 weken te verwerken op de website. Uiteraard worden uw gegevens overeenkomstig de AVG behandeld. Feedbackformulieren met anonieme of onjuiste gegevens worden niet in behandeling genomen. Dit  is niet overeenkomstig de opzet en werkwijze van participatie.

Bedankt voor de inzending!

1911Wouwenkoplaan: Feedback formulier
bottom of page